Taxi à Cân Tho
11/09/2014 09:59

 

 


Taxi Mai Linh  (+84-710) 382 82 82

Taxi Green (+84-710) 373 97 39

Taxi Happy  (+84-710) 377 77 77

Taxi VIP   (+84-710) 381 48 14

Taxi Cân Tho   (84-710) 382 72 10

Taxi Hoàng Long  (+84-710) 368 86 88